GRIP

Praktijk voor integratieve therapie

Integratieve Therapie

Posted on 29 jan 2013 Reacties uitgeschakeld voor Integratieve Therapie

Wat is integratieve therapie?

Integratieve therapie (IT) is een therapievorm waarbij verschillende aspecten van het menselijk functioneren zoals denken, voelen, handelen en lichamelijk functioneren,  gezien worden als nauw verbonden onderdelen van één geheel. Wanneer wij van psychische problemen spreken, kunnen die binnen al deze aspecten van het functioneren tot uiting komen.
De meeste vormen van therapie richten zich vooral op één of twee aspecten en laten de andere buiten beschouwing.  Met name de lichaamsbeleving en lichamelijke uitingen worden vaak vergeten. De nadruk ligt tegenwoordig vooral op gedrags- en denkpatronen.
IT richt zich in gelijke mate op al deze aspecten en vooral ook op de onderlinge samenhang tussen gedachten, gevoelens, gedragingen en lichamelijke uitingen en sensaties.
Net als in de Schemagerichte Cognitieve Therapie wordt gekeken naar patronen of zogenaamde schema’s. Het verschil is dat IT de aandacht ook richt op emotionele en lichamelijke schema’s die onderdeel zijn van patronen die voortdurend worden herhaald. Ook deze patronen veroorzaken klachten bij cliënten. De basis van  het Integratieve denkkader is de veronderstelling dat deze telkens herhaalde patronen in het verleden van de cliënt zijn ontstaan.
Het is een manier om pijnlijke en op dat moment niet te verdragen en te verwerken omstandigheden het hoofd te bieden. In de volwassenheid staan deze patronen echter het (voluit) leven van cliënten in de weg.
Vanuit dit denkkader kiest de therapeut technieken die de cliënt helpen zich bewust te worden van zijn of haar patronen om hier grip op te krijgen. Hierbij wordt de cliënt uitgenodigd met nieuwsgierigheid en ‘mindful’ eigen gedragingen, lichaamshoudingen en emoties te onderzoeken en te veranderen. Wanneer de cliënt daar aan toe is, helpt de therapeut de achterliggende pijnlijke omstandigheden door te werken, disfunctionele gedachtenpatronen  te veranderen en meer gezonde manieren van voelen, denken en bewegen te oefenen en te integreren.
Binnen IT worden dus zowel verschillende verklaringsmodellen als therapeutische technieken geïntegreerd tot één consistent verklarings- en behandelmodel. Integratie van niet verwerkte pijnlijke gebeurtenissen en omstandigheden kan een van de doelen van  behandeling zijn.

 

 

wat zijn de ethische uitgangspunten?

Als Integratieve therapeuten vinden wij het belangrijk om:

  • oprecht en authentiek aanwezig te zijn met de cliënt;
  • de cliënt te accepteren als uniek persoon;
  • de wereld te bezien vanuit het perspectief van de cliënt om hem/haar zo goed mogelijk te kunnen begrijpen, invoelen en volgen;
  • alle gevoelens, gedragingen, gedachten en andere processen van de cliënt met respect tegemoet te treden en
  • de fysieke en psychologische grenzen van de cliënt te allen tijde te respecteren.

Uitgangspunt van  IT is dat het vermogen tot verandering, genezing en groei in elke cliënt aanwezig is. De behandeling beoogt alleen de belemmeringen weg te nemen zodat het natuurlijke genezings- en groeiproces weer op gang gebracht kan worden vanuit de “innerlijke wijsheid” van de cliënt.
De therapeutische zittingen worden gekenmerkt door gelijkwaardigheid, bereidheid tot samenwerken en geduld en respect voor alles wat de cliënt naar voren brengt.

In de veilige situatie die zo gecreëerd wordt zijn de voorwaarden voor verbetering en verandering optimaal aanwezig.
De therapeutische relatie is het voertuig waarmee verandering tot stand kan worden gebracht. Een cliënt die goed contact ervaart met de therapeut en zich geaccepteerd voelt, staat meer open voor onderzoek en verandering.
Moeilijke en pijnlijke situaties waarin de cliënt heeft verkeerd kunnen op een heldere en veilige manier in het hier en nu worden ingebracht zodat ze kunnen worden doorgewerkt.
Werkelijk contact maken met de ander als persoon in het hier en nu is van wezenlijk belang omdat dan verbondenheid tot stand gebracht kan worden op een dieper niveau. Het gaat om veel meer dan wat  in woorden kan worden uitgewisseld. In goed contact kan naast het bewuste ook het  onbewuste worden aangesproken zodat tegelijkertijd op beide niveaus gecommuniceerd kan worden. Deze manier van samenwerken helpt cliënten het best in contact te komen met zijn of haar eigen “innerlijke wijsheid”.

Wat is de wetenschappelijke onderbouwing?

Het functioneren van onze psyche en de relatie tot de achterliggende biologische systemen is zeer complex en onze kennis hierover is nog beperkt. Wetenschappelijk onderzoek naar verklaringsmodellen en effecten van therapie is moeilijk uitvoerbaar. Nog maar weinig van wat wij uit ervaring menen te weten is door wetenschappelijk onderzoek bevestigd.
Reguliere psychotherapeuten kiezen om alleen dat te doen waarvan wetenschappelijk onomstotelijk vast staat dat het effect heeft. Dit leidt tot ‘confectietherapie’ met een beperkt therapeutisch  arsenaal en geschikt voor een beperkt aantal cliënten, maar heeft wel tot voordeel dat de cliënt een statistisch voorspelbare kans op succes heeft en de behandeling voor een groot  deel vergoed wordt door de Zorgverzekering.
Integratief werkende therapeuten kiezen er voor maatwerk te leveren en zij beperken zich niet alleen tot methodieken die op wetenschappelijk bewijs gebaseerd (‘evidence based’) zijn.
Zij maken ook gebruik van de inzichten die voortkomen uit jarenlange professionele ervaring en de ervaringen van cliënten binnen diverse therapiestromingen waarbij de theorie en praktijk vooruit lopen op wat strikt wetenschappelijk is bewezen.
Integratieve therapie ontleent zijn bestaansrecht niet alleen aan wetenschappelijk bewijs maar vooral aan de tevredenheid en de vooruitgang van de cliënten die daar bewust voor kiezen omdat zij deze behandeling als beter ervaren dan de uit algemene middelen gefinancierde behandeling die strikt ‘evidence based’ is of pretendeert te zijn.

 

Wie betaalt het?

Wij kiezen ervoor geen contracten met de verzekeraars af te sluiten en daarom betalen onze cliënten zelf voor hun behandeling.

De zorgverzekeraars hanteren DBC-declaratieregels die zijn vastgelegd in de Tariefbeschikking generalistische basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij zijn met een aanzienlijke groep vrijgevestigde psychiaters, psychologen en therapeuten, van mening dat het DBC-systeem op onacceptabele wijze inbreuk maakt op de privacy en keuzevrijheid van cliënten en de kwaliteit van de behandeling.  

Integratieve therapie is geen ‘declarabele gezondheidszorg’ zoals dit door de NZa wordt omschreven en er is daarom geen verplichting om privacy-gevoelige gegevens aan derden te leveren.

Wij declareren op basis van een vooraf overeen te komen tarief, afhankelijk van inkomen en situatie van onze cliënten. (De tarievenlijst is op aanvraag beschikbaar)