GRIP

Praktijk voor integratieve therapie

Privacy beleid

Posted on 03 jun 2018 Reacties uitgeschakeld voor Privacy beleid

De Praktijk voor integratieve therapie GRIP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GRIP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee:

  • * Dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

  • * Dat ook alle andere informatie die u verder schriftelijk of mondeling aan ons versterkt vertrouwelijk is en vallen onder het beroepsgeheim.

NB. Wij versturen geen emails met therapiegerelateerde inhoudelijk informatie. Wij gebruiken email alleen voor het maken van afspraken voor therapiesessie en voor facturering. Emailverkeer is namelijk niet 100% veilig. Hoewel wij van onze kant alles doen om onze emailaccount te beveiligen bestaat er altijd een risico dat onbevoegden accounts hacken en uw emailverkeer kunnen inzien. Daarom adviseren wij om geen inhoudelijke privacygevoelige informatie via email met ons te delen.

 

 

  • * Dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (contact en facturering); Hieronder vallen uw naam, geboortedatum, adres, emailadres, telefoonnummer. Wij verzamelen verder alleen informatie die wij nodig hebben om u de psychologische hulp te verlenen die met u is overeengekomen (verwijzing, intakeverslag en verslagen van therapiesessies).

  • * Dat uw gegevens onder ons beroepsgeheim vallen en veilig digitaal in uw dossier worden opgeslagen.
  • * Dat uw dossier desgewenst door u kan worden ingezien, aangepast of vernietigd. Ook kan u een kopie krijgen van uw dossier. Wij bewaren gegevens voor de periode die voor medische dossiers wettelijk is voorgeschreven tenzij u om vernietiging hebt verzocht.

  • * Dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • * Dat wij uw persoonsgegevens en andere gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en u daarvoor toestemming hebt gegeven.

  • * Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als GRIP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u dit in een volgende sessie bespreken of contact met ons op nemen (contactgegevens zijn te vinden op onze website)