GRIP

Praktijk voor integratieve therapie

Algemene informatie

Onze Groepspraktijk is opgericht in 1989 te Leiden en sinds 2006 ook gevestigd te Schalkhaar (Gemeente Deventer). Binnen de praktijk zijn momenteel een GZ-Psycholoog/Seksuoloog en een Psychiater als therapeuten werkzaam.

Aanmelding kan via email, het telefonisch spreekuur of ingesproken boodschap,
email: anja.bervoets@grip-praktijk.nl
telefoon: 0570-543581

Na aanmelding vinden er één of meerdere intakegesprekken plaats. Hierbij kan het zinvol zijn een diagnostische vragenlijst in te vullen. De uitkomst van diagnostisch onderzoek is op de eerste plaats bedoeld voor de samenwerking tussen cliënt en therapeut en zal altijd worden doorgesproken met cliënten.

Indien gewenst worden partners en familieleden tijdens de intake of daarna bij de therapie betrokken. Na de intake bestaat de mogelijkheid een beperkt aantal sessies af te spreken waarna therapeut en cliënt evalueren of voortzetting van de therapie zinvol is.
De huisarts en/of andere officiële verwijzer kunnen op verzoek van de cliënt kort schriftelijk worden geïnformeerd.
Wij voeren een DBC-vrije praktijk en de behandeling is niet declarabel bij de Zorgverzekering. U dient de behandeling dus zelf te betalen. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging voordat u kiest voor deze investering in uzelf.
Er worden verschillende tarieven gehanteerd, afhankelijk van uw inkomen en uw situatie. (De tarievenlijst is op aanvraag beschikbaar).

Voor wie

Voor wie?

Onze praktijk richt zich op behandeling van individuele psychische problematiek, relatie- en gezinsproblemen en seksuele problemen. Deze problemen kunnen ontstaan zijn in de jeugdjaren of kunnen later opgelopen zijn. Ook mensen die langdurig of eenmalig getraumatiseerd zijn, kunnen zich aanmelden voor behandeling.

De bereidheid en het vermogen om eigen gedrag, denken, voelen en lichamelijk functioneren  te onderzoeken en hier inzicht in te krijgen is een vereiste voor het welslagen van de therapie evenals de bereidheid om zich op een constructieve manier samen met de therapeut in te zetten voor de gewenste veranderingen.

Voor wie niet?

De volgende cliënten worden niet in behandeling genomen en geadviseerd elders hulp te zoeken:

  • Cliënten die alleen een symptoom- en gedragsgerichte behandeling, een uitsluitend medicamenteuze behandeling of een uitsluitend steunende behandeling willen of nodig hebben.
  • Cliënten die niet in staat of bereid zijn hun eigen veiligheid of die van hun omgeving te garanderen en zelf zonodig goede crisisopvang te regelen.
  • Cliënten die niet in staat of bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en/of afspraken te maken en deze na te komen.
  • Cliënten met verslavings-problemen die dit ontkennen en/of niet laten zien dat zij hun neiging tot middelenmisbruik voldoende onder controle hebben.

Over ons

anja_460

Anja Bervoets

is geboren in 1959 en afgestudeerd in de Theoretische en de Klinische Psychologie.  Zij is BIG geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog en NIP geregistreerd als Lichaamsgericht werkende Psycholoog .
Anja is eigenzinnig haar eigen weg gegaan in de verdere verdieping van haar bekwaamheden en dat heeft ervoor gezorgd dat ze steeds erg betrokken en geïnspireerd is gebleven. Ze is opgeleid en gesuperviseerd in diverse therapiestromingen, waaronder Hypnotherapie, EMDR, Seksuologie, Systeemtherapie, Directieve therapie, Psychodynamische en Lichaamsgerichte psychotherapie.  Vooral de Sensorimotor Psychotherapiestroming ontwikkeld door Pat Ogden heeft haar enthousiaste belangstelling. Sinds februari 2015 is zij gecertificeerd als Sensorimotor Psychotherapeut.
In 1989 was zij medeoprichtster van GRIP; Groepspraktijk voor Integratieve Psychotherapie te Leiden. Binnen deze praktijk werkt zij samen met collega’ s van verschillende disciplines. Ze heeft ervaring met individuele behandelingen, groepstherapie en relatie- en gezinsbehandeling. Vanaf 1995 werkt ze zowel in Leiden als in de regio Deventer.
Haar specialismen zijn o.a. het behandelen van getraumatiseerde mensen en mensen die problemen hebben opgelopen in hun ontwikkeling. Daarnaast werkt zij graag met relaties, groepen en gezinnen. Ze geeft ook begeleiding bij opvoedkundige problemen. Daarom heeft ze de opleiding voor Family-mediator gedaan. Anja is ook geschoold in Mindfulness en dat vormt een belangrijke invalshoek in haar therapie.
Het respectvol en geduldig contact maken met alle aspecten van een cliënt is voor Anja het uitgangspunt van de samenwerking in de therapie. Het gaat bij haar werkwijze om het leveren van maatwerk door het nauwkeurig volgen van het proces op het niveau van lichaamsbeleving, gevoelens, denken en gedrag. De lichamelijke belevingen en non-verbale uitingen hebben haar speciale aandacht omdat deze de kern van de problematiek snel inzichtelijk maken voor zowel cliënt als therapeut. Vervolgens bieden die ervaringen vaak een gemakkelijk aanknopingspunt om verder te werken aan de gewenste veranderingen van gevoelens, gedachten, gedrag en lichaamshouding. Dit alles weet zij te combineren met een vanzelfsprekende houding van welwillende vriendelijkheid.

alexander_460

Alexander Klusman

is geboren in 1952. Hij studeerde medicijnen aan de RU Leiden en specialiseerde zich tot Psychiater in de regio Haarlem. Daarna is hij opgeleid en gesuperviseerd in diverse psychotherapie-richtingen, w.o. Transactionele Analyse, Gestalttherapie en Sensorimotor Psychotherapie. Hij werkte gedurende 9 jaar bij de afdeling Sociale psychiatrie van een Riagg in Den Haag. Vervolgens werkte hij in twee psychiatrische instellingen in het oosten van het land en was hij teampsychiater op verschillende afdelingen voor cliënten met ernstige psychologische trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek. Tot eind 2015 was Alexander werkzaam bij het gespecialiseerde zorgprogramma voor persoonlijkheidsproblematiek van Dimence in Zwolle. Nu werkt hij partime als psychiater voor een psychiatrisch dienstencentrum in Raalte.
In 1989 was hij medeoprichter van GRIP, Groepspraktijk voor integratieve (Psycho)therapie te Leiden.  Sinds 1993 heeft hij zijn activiteiten binnen GRIP verplaatst naar de regio Deventer.
Zijn specialiteit is onder andere het behandelen van  getraumatiseerde mensen en mensen met persoonlijkheidsproblematiek.
Al naar gelang de aard van de problematiek maakt hij vanuit een integratief kader gebruik van een scala aan verschillende technieken. Naast de gangbare psychodynamische, systeemtherapeutische, gedragstherapeutische, cognitieve methodieken en ‘Mentalisation Based Treatment’ maakt hij gebruik van  diverse lichaamsgerichte psychotherapievormen  (o.a. Sensorimotor Psychotherapie en Gestalttherapie).
De kwaliteit van het contact tussen therapeut en cliënt speelt volgens Alexander een dragende rol bij het helende proces. Hierbij zijn begrip en respect voor de weerstand tegen verandering volgens hem essentieel. Vaak komt de kracht van de persoon juist in de weerstand tot uiting. Humor en creativiteit zijn voor hem een belangrijke bron bij het omvormen van deze weerstanden en het bevorderen van de samenwerking.

Integratieve Therapie

Wat is integratieve therapie?

Integratieve therapie (IT) is een therapievorm waarbij verschillende aspecten van het menselijk functioneren zoals denken, voelen, handelen en lichamelijk functioneren,  gezien worden als nauw verbonden onderdelen van één geheel. Wanneer wij van psychische problemen spreken, kunnen die binnen al deze aspecten van het functioneren tot uiting komen.
De meeste vormen van therapie richten zich vooral op één of twee aspecten en laten de andere buiten beschouwing.  Met name de lichaamsbeleving en lichamelijke uitingen worden vaak vergeten. De nadruk ligt tegenwoordig vooral op gedrags- en denkpatronen.
IT richt zich in gelijke mate op al deze aspecten en vooral ook op de onderlinge samenhang tussen gedachten, gevoelens, gedragingen en lichamelijke uitingen en sensaties.
Net als in de Schemagerichte Cognitieve Therapie wordt gekeken naar patronen of zogenaamde schema’s. Het verschil is dat IT de aandacht ook richt op emotionele en lichamelijke schema’s die onderdeel zijn van patronen die voortdurend worden herhaald. Ook deze patronen veroorzaken klachten bij cliënten. De basis van  het Integratieve denkkader is de veronderstelling dat deze telkens herhaalde patronen in het verleden van de cliënt zijn ontstaan.
Het is een manier om pijnlijke en op dat moment niet te verdragen en te verwerken omstandigheden het hoofd te bieden. In de volwassenheid staan deze patronen echter het (voluit) leven van cliënten in de weg.
Vanuit dit denkkader kiest de therapeut technieken die de cliënt helpen zich bewust te worden van zijn of haar patronen om hier grip op te krijgen. Hierbij wordt de cliënt uitgenodigd met nieuwsgierigheid en ‘mindful’ eigen gedragingen, lichaamshoudingen en emoties te onderzoeken en te veranderen. Wanneer de cliënt daar aan toe is, helpt de therapeut de achterliggende pijnlijke omstandigheden door te werken, disfunctionele gedachtenpatronen  te veranderen en meer gezonde manieren van voelen, denken en bewegen te oefenen en te integreren.
Binnen IT worden dus zowel verschillende verklaringsmodellen als therapeutische technieken geïntegreerd tot één consistent verklarings- en behandelmodel. Integratie van niet verwerkte pijnlijke gebeurtenissen en omstandigheden kan een van de doelen van  behandeling zijn.

 

 

wat zijn de ethische uitgangspunten?

Als Integratieve therapeuten vinden wij het belangrijk om:

  • oprecht en authentiek aanwezig te zijn met de cliënt;
  • de cliënt te accepteren als uniek persoon;
  • de wereld te bezien vanuit het perspectief van de cliënt om hem/haar zo goed mogelijk te kunnen begrijpen, invoelen en volgen;
  • alle gevoelens, gedragingen, gedachten en andere processen van de cliënt met respect tegemoet te treden en
  • de fysieke en psychologische grenzen van de cliënt te allen tijde te respecteren.

Uitgangspunt van  IT is dat het vermogen tot verandering, genezing en groei in elke cliënt aanwezig is. De behandeling beoogt alleen de belemmeringen weg te nemen zodat het natuurlijke genezings- en groeiproces weer op gang gebracht kan worden vanuit de “innerlijke wijsheid” van de cliënt.
De therapeutische zittingen worden gekenmerkt door gelijkwaardigheid, bereidheid tot samenwerken en geduld en respect voor alles wat de cliënt naar voren brengt.

In de veilige situatie die zo gecreëerd wordt zijn de voorwaarden voor verbetering en verandering optimaal aanwezig.
De therapeutische relatie is het voertuig waarmee verandering tot stand kan worden gebracht. Een cliënt die goed contact ervaart met de therapeut en zich geaccepteerd voelt, staat meer open voor onderzoek en verandering.
Moeilijke en pijnlijke situaties waarin de cliënt heeft verkeerd kunnen op een heldere en veilige manier in het hier en nu worden ingebracht zodat ze kunnen worden doorgewerkt.
Werkelijk contact maken met de ander als persoon in het hier en nu is van wezenlijk belang omdat dan verbondenheid tot stand gebracht kan worden op een dieper niveau. Het gaat om veel meer dan wat  in woorden kan worden uitgewisseld. In goed contact kan naast het bewuste ook het  onbewuste worden aangesproken zodat tegelijkertijd op beide niveaus gecommuniceerd kan worden. Deze manier van samenwerken helpt cliënten het best in contact te komen met zijn of haar eigen “innerlijke wijsheid”.

Wat is de wetenschappelijke onderbouwing?

Het functioneren van onze psyche en de relatie tot de achterliggende biologische systemen is zeer complex en onze kennis hierover is nog beperkt. Wetenschappelijk onderzoek naar verklaringsmodellen en effecten van therapie is moeilijk uitvoerbaar. Nog maar weinig van wat wij uit ervaring menen te weten is door wetenschappelijk onderzoek bevestigd.
Reguliere psychotherapeuten kiezen om alleen dat te doen waarvan wetenschappelijk onomstotelijk vast staat dat het effect heeft. Dit leidt tot ‘confectietherapie’ met een beperkt therapeutisch  arsenaal en geschikt voor een beperkt aantal cliënten, maar heeft wel tot voordeel dat de cliënt een statistisch voorspelbare kans op succes heeft en de behandeling voor een groot  deel vergoed wordt door de Zorgverzekering.
Integratief werkende therapeuten kiezen er voor maatwerk te leveren en zij beperken zich niet alleen tot methodieken die op wetenschappelijk bewijs gebaseerd (‘evidence based’) zijn.
Zij maken ook gebruik van de inzichten die voortkomen uit jarenlange professionele ervaring en de ervaringen van cliënten binnen diverse therapiestromingen waarbij de theorie en praktijk vooruit lopen op wat strikt wetenschappelijk is bewezen.
Integratieve therapie ontleent zijn bestaansrecht niet alleen aan wetenschappelijk bewijs maar vooral aan de tevredenheid en de vooruitgang van de cliënten die daar bewust voor kiezen omdat zij deze behandeling als beter ervaren dan de uit algemene middelen gefinancierde behandeling die strikt ‘evidence based’ is of pretendeert te zijn.

 

Wie betaalt het?

Wij kiezen ervoor geen contracten met de verzekeraars af te sluiten en daarom betalen onze cliënten zelf voor hun behandeling.

De zorgverzekeraars hanteren DBC-declaratieregels die zijn vastgelegd in de Tariefbeschikking generalistische basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij zijn met een aanzienlijke groep vrijgevestigde psychiaters, psychologen en therapeuten, van mening dat het DBC-systeem op onacceptabele wijze inbreuk maakt op de privacy en keuzevrijheid van cliënten en de kwaliteit van de behandeling.  

Integratieve therapie is geen ‘declarabele gezondheidszorg’ zoals dit door de NZa wordt omschreven en er is daarom geen verplichting om privacy-gevoelige gegevens aan derden te leveren.

Wij declareren op basis van een vooraf overeen te komen tarief, afhankelijk van inkomen en situatie van onze cliënten. (De tarievenlijst is op aanvraag beschikbaar)

Sensorimotor Psychotherapie (SP)

Sensorimotor Psychotherapie (SP) is een geïntegreerde lichaamsgerichte behandelvorm voor psychotrauma en/of verstoorde psychologische ontwikkeling.
Er worden drie niveaus van informatieverwerking onderscheiden: het cognitieve(denken), het emotionele (voelen) en het sensorisch motorische (lichamelijke) niveau. Uitgangspunt is dat bij psychotrauma het natuurlijke herstelproces primair op lichamelijk niveau onderbroken is. De SP-therapeut helpt het onderbroken natuurlijke herstelproces weer op gang te brengen.
In tegenstelling tot andere therapieën voor Posttraumatische stressstoonis ligt het accent bij SP primair op het doorwerken van het trauma op het lichamelijke (sensorisch motorisch) niveau.
De cliënt leert   “mindful” op te merken wat er van moment tot moment in het lichaam gebeurt. Mindfulness, aandachtig zijn in het hier en nu,  is nodig voor een goed verander- en herstelproces.
Gevoelens en gedachten blijven hierbij aanvankelijk zoveel mogelijk buiten beschouwing. Deze komen pas weer in zicht als het trauma op lichaamsniveau is verwerkt.
Naast lichaamsgerichte interventies wordt in SP natuurlijk ook gewerkt met gevoelens , gedachten en gedrag. Dit is vooral belangrijk  in de  integratiefase van traumaverwerking en bij behandeling van hechtingsproblematiek.
Vaste patronen die zijn ontstaan in een onveilige hechtingsrelatie met de verzorgers/ouders zijn gebaseerd op vroeger en passen  niet meer in het ‘hier en nu’.  Deze patronen worden op alle drie niveaus (lichaam, gevoelens en gedachten) onderzocht en bijgesteld.
De SP-therapeut is dus goed toegerust om zowel trauma stoornissen als ook een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling en onveilige hechtingstijl te behandelen.

www.sensorimotorpsychotherapy.org

Mindfulness

Wat is Mindfulness?

”Een groot deel van ons leven zijn wij met onze aandacht niet helemaal van moment tot moment hier en nu aanwezig.
We zijn vaak met onze aandacht ‘kilometers ver weg’ zonder het op te merken. We staan dan ‘op de automatische piloot’.

Als we niet ‘mindful’ zijn, komen we makkelijker op de routes terecht die we gewend zijn te nemen.
Niet aanwezig zijn op het moment zelf geeft vaak onvrede, onrust en spanning. Het is dan moeilijk om helder te blijven denken en voelen.
Misschien gaan we piekeren over wat er in het verleden gebeurd is of hoe de toekomst zal zijn. Of we gaan volledig op in onze klachten en problemen. We zijn dan gewend om te oordelen: iets is goed of fout, we slagen of we falen.
Dat kan ons behoorlijk in de greep hebben. De stress neemt toe en onze stemming verslechtert.
We missen dan de ervaring van het NÚ: wat er nú gebeurt, hoe ons lichaam nú voelt.”

 

Mindfulness betekent opmerkzaamheid of aandachtigheid.
Mindful oftewel aandachtig leven betekent in het hier en nu waarnemen, van moment tot moment, zonder oordeel.
Van moment tot moment bewust zijn van gebeurtenissen, lichaamssensaties, gevoelens en gedachten geeft cliënten meer mogelijkheden om te kiezen hoe ze het beste met problemen om kunnen gaan en kan ziekte door teveel stress helpen voorkomen.
De omgeving en omstandigheden veranderen voortdurend. Dat vraagt om aanpassing en verandering maar we zijn vaak bang voor verandering en verzetten ons ertegen.
Daardoor ontstaat stress. Stress kan het herstelproces in het lichaam verstoren en het kan tot allerlei klachten leiden.
In een mindfulness training leren cliënten om aandachtig aanwezig te zijn in het lichaam op het moment zelf. Daarbij leren ze automatische oordelen los te laten. Zo hoeven ze niet op dezelfde oude patronen terecht te komen die hen in het verleden in de problemen hebben gebracht en kan onnodige stress worden vermeden.
vereniging voor mindfulness

Klachtenregeling

Bent u ontevreden over ons?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen.

Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Hoe werkt de klachten functionaris?

De eerste stap is het indienen van uw klacht. Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit op www.klachtencompany.nl. Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar  p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.

Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of 06 -49 66 53 50. Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven.

U kunt ook navraag doen bij de Patiëntenfederatie Nederland: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 297 0303

Of Landelijk Meldpunt Zorg: Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl

Privacy beleid

De Praktijk voor integratieve therapie GRIP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GRIP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee:

NB. Wij versturen geen emails met therapiegerelateerde inhoudelijk informatie. Wij gebruiken email alleen voor het maken van afspraken voor therapiesessie en voor facturering. Emailverkeer is namelijk niet 100% veilig. Hoewel wij van onze kant alles doen om onze emailaccount te beveiligen bestaat er altijd een risico dat onbevoegden accounts hacken en uw emailverkeer kunnen inzien. Daarom adviseren wij om geen inhoudelijke privacygevoelige informatie via email met ons te delen.

 

 

Als GRIP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u dit in een volgende sessie bespreken of contact met ons op nemen (contactgegevens zijn te vinden op onze website)

 

Contact

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen.

name

email

message

Anja Bervoets
Contact Info

0570-543581

anja.bervoets@grip-praktijk.nl

Regio Deventer e.o.:
Oosterwechelsweg 2
7433 CP Schalkhaar

Regio Den Haag e.o.:
Surinamestraat 24
2585 GG den Haag

Technische en visuele realisatie door Kazimi.nl